Liberalny diabeł u Okopów Świętej Trójcy. Socjologiczna analiza fenomenu narodowego katolicyzmu w Polsce lat 90-tych.
[Strona główna] [Wstęp] [Rozdział 1.] [Rozdział 2.] [Rozdział 3.] [Zakończenie] [Literatura]

Marcin Wiatrów

Bibliografia


1. VI Pielgrzymka rodziny Radia Maryja, Warszawa 1998.1. VI Pielgrzymka rodziny Radia Maryja, Warszawa 1998.
2. Abraham R., Mc Kenna R., Sheldrake T., Zdążyć przed apokalipsą, Bydgoszcz 1995.
3. Achmatowicz W., Krzemień P., Wyprzedaż polskiej ziemi. Tragedia narodowa, Toruń 1997.
4. Adamski W., Interes narodowy i resentymenty etniczne w procesie zmiany systemowej i integracji europejskiej, [w:] Adamski W., Rychard A., (red.), Polacy '95. Aktorzy i klienci transformacji, Warszawa 1998.
5. Augustyniak A., Czajkowska J., Dokurno B., Kaźmierczak K., Wrońska B., (wyb.), To nie był przypadek, Warszawa 2000.
6. Babiński G., Religia i tożsamość narodowa - zmieniające się relacje, [w:] M. Kempny, G. Woroniecka, (red.) Religia i kultura w globalizującym się świecie, Kraków 1999.
7. Balandier G., Ład tradycyjny i kontestacja, [w:] J. Kurczewska, J. Szacki, (wyb.), Tradycja i nowoczesność, Warszawa 1984.
8. Barber B., Dżihad kontra McŚwiat, Warszawa 2000.
9. Bartyzel J., U źródeł formuły narodowej, „Sprawa Polska" 1999 nr 5.
10. Bauman Z., Glokalizacja, czyli komu globalizacja, a komu lokalizacja, „Studia Socjologiczne" 1997, nr 3.
11. Bauman Z., Nowoczesność i ponowoczesność, [w:] Encyklopedia Socjologii, Warszawa 1999.
12. Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.
13. Berger P. L., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 1983.
14. Białous A., Hipermarket, „Niedziela" 2001 nr 39.
15. Bieniek A., Słów kilka o tak zwanych Europejczykach, „Niedziela" 5 VI 1994.
16. Biernat T., Mit polityczny, Warszawa 1989.
17. Bogomilska K., Ludzie na szynach, „Nasza Polska" 25 IX 2001.
18. Bourdieu P., Reguły sztuki, Kraków 2001.
19. Bourdieu P., Wacquant L. J. D., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa 2001.
20. Burszta W. J., Wirtualizacja kultury i co z tego wynika, [w:] M. Kempny, G. Woroniecka, (red.) Religia i kultura w globalizującym się świecie, Kraków 1999.
21. Byrzykowski B., Silny naród. Nacjonalizm środowiska „Jestem Polakiem" i Narodowego Odrodzenia Polski w latach 1985 - 1988, Warszawa 1998.
22. Chodorowski J., Czy zmierzch państwa narodowego?, Poznań 1998.
23. Czajkowski L., Obrazki, „Nasza Polska" 17 VII 2001.
24. Czuba K., Media i władza, Warszawa 1995.
25. Czyżewski M., Dunin K., Piotrowski A., (red.), Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne, Warszawa 1991.
26. Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A., (red.), Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Kraków 1997.
27. Dąbrowski S., Rogowska B., (red.), Z badań nad przemianami politycznymi w Polsce po 1989 roku, Wrocław 1998.
28. Dunin K., Melchior M., „Żyd" i „antysemita", [w:] M. Czyżewski, K. Dunin, A. Piotrowski, (red.), Cudze problemy. O ważności tego co nieważne, Warszawa 1991.
29. Engelgard J., 14 kwietnia 1991 - Inauguracja działalności Stronnictwa Narodowo - Demokratycznego w kraju, „Myśl Polska" 1 IV-15 IV 1991.
30. Engelgard J., Europa wolnych narodów, „Myśl Polska" 19 III 1995.
31. Frelichowska D., Ojcowie Redemptoryści i ich Radio Maryja, Toruń 1999.
32. Frybes M., Michel P., Po komunizmie. O mitach w Polsce współczesnej, Warszawa 1996.
33. Frysztacki K., Problemy społeczne, [w:] Encyklopedia Socjologii, t. III, Warszawa 2000.
34. Gargas A., M. Wojciechowski, Partie polityczne w Polsce, Gdańsk 1991.
35. Gelner E., Narody i nacjonalizm, Warszawa 1991.
36. Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2001.
37. Giddens A., Poza lewicą i prawicą, Warszawa 2001.
38. Giertych M., Nie przemogą! Antykościół, antypolonizm, masoneria, t.2, Wrocław 1997.
39. Giertych R., Kontrrewolucja młodych, Warszawa 1994.
40. Gmurczyk A., Rewolucja integralna, Warszawa 2000.
41. Golec A., Konserwatyzm polityczny a potrzeba poznawczego domknięcia w badaniach polskich, „Studia Psychologiczne", t. XXXIX.
42. Gowin J., Kościół w czasach wolności: 1989 - 1999, Kraków 1999.
43. Graczyk R., Polski Kościół, polska demokracja, Kraków 1999.
44. Grott B., (red.), Religia i polityka, Kraków 2000.
45. Grupiński R., Nowa Sarmacja czyli liberalny diabeł w Okopach Świętej Trójcy, „Czas Kultury" 1992 nr 4.
46. Hałas E., Symbole w interakcji, Warszawa 2001.
47. Hirszowicz M., Spory o przyszłość, Warszawa 1998.
48. Holzer J., Demografia, Warszawa 1999.
49. Jackowski J., M., Bitwa o Polskę, Warszawa 1993.
50. Jacyno M., Ład narodowy a strategie reprezentowania, [w:] J. Kurczewska, (red.), Kultura narodowa i polityka, Warszawa 2000.
51. Jacyno M., Szulżycka A., Kościół i strategie polityki tożsamościowej - przypadek Radia Maryja, [w:] M. Kempny, G. Woroniecka, (red.), Religia i kultura w globalizującym się świecie, Kraków 1999.
52. Janowski J. M., Liberalna metoda ujarzmiania narodów, „Myśl Polska" 28 X 2001.
53. Jaroszyński P., Przewrotność demokracji, „Ład" 13 III 1993.
54. Jawłowska A., (red.), Wokół problemów tożsamości, Warszawa 2001.
55. Kempny M., Woroniecka G., (red.), Religia i kultura w globalizującym się świecie, Kraków 1999.
56. Kiciński K., Koseła K., Pawlik W., (red.), Szkoła czy parafia? Nauka religii w szkole w świetle badań socjologicznych, Kraków 1995.
57. Kłoczowski J., Łukasiewicz S., (red.), Tożsamość, odmienność, tolerancja a kultura pokoju, Lublin 1998.
58. Kowalski M., Pleśniak R., Ziemia za rozwój!, „Wprost" 31 III 2002.
59. Kurczewska J., Czas w myśleniu „narodowca" (analiza przekonań politycznych przywódców radykalnej prawicy narodowej), [w:] E. Tarkowska, (red.), O czasie, politykach i czasie polityków, Warszawa 1996.
60. Kurczewska J., Naród w socjologii i ideologii polskiej, Warszawa 1979.
61. Kurczewska J., Szacki J., (wyb.), Tradycja a nowoczesność, Warszawa 1984.
62. Kurczewska J., (red.), Kultura narodowa i polityka, Warszawa 2000.
63. Kurczewska J., Naród z perspektywy jednostki. Refleksje na marginesie „Kultur narodowych u korzeni" Antoniny Kłoskowskiej, „Studia Socjologiczne" 1997 nr 3.
64. Kuroń J., Żakowski J., Siedmiolatka czyli kto ukradł Polskę, Wrocław 1997.
65. Lefebvre M., Przeciw masonerii, „Zawsze Wierni", 2001 nr 3.
66. Lepa A., Wartości chrześcijańskie w kulturze czy dalsza jej sowietyzacja?, „Niedziela" 21 III 1993.
67. Lizut M., Ojciec Rydzyk nie kocha dzieci swoich, „Gazeta Wyborcza" 2 - 3 II 2002.
68. Mach B.W., Transformacja ustrojowa a mentalne dziedzictwo socjalizmu, Warszawa 1998.
69. Macierewicz A., Zdrada, państwo i niepodległość, „Głos" 21 VII 2001.
70. Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza, Poznań - Toruń 1996.
71. Michnik A., Wszystko to było jak czarny sen, „Gazeta Wyborcza" 6-7 VI 1992.
72. Mieletiński E., Poetyka mitu, Warszawa 1981.
73. Mikołejko Z., Mity tradycjonalizmu integralnego. Julius Evola, kultura religijno - filozoficzna prawicy, Warszawa 1998.
74. Mikułowski Pomorski J., Niepokój a potrzeba ładu: współczesna polska transforacja wobec zmiany świadomości, [w:] P. Sztompka, (red.), Imponderabilia wielkiej zmiany, Warszawa - Kraków 1999.
75. Minzer F., Kilka uwag o fundamentaliźmie islamskim, katolickim i protestanckim, [w:] A. Pawłowski, (red.), Fundamentalizm współczesny, Zielona Góra 1994.
76. Misztal B., Fundamentalizm, [w:] Encyklopedia Socjologii, t. I, Warszawa 1998.
77. Misztal B., Ruch społeczny, [w:] Encyklopedia Socjologii, t. III, Warszawa 2000.
78. Nawrocki J., Populizm, [w:] Encyklopedia Socjologii, t. III, Warszawa 2000.
79. Niedźwiedź A., Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w kręgu mitologii narodowej, [w:] B. Grott, (red.), Religia i polityka, Kraków 2000.
80. Niesiołowski S., 10 lat ZCHN na scenie politycznej, „Sprawa Polska" 1995 nr 5.
81. Nitecki J., Radio Maryja", „Dziś" 2002 nr 4.
82. Nitschke B., Poglądy niektórych skrajnych odłamów współczesnego obozu narodowego na przykładzie programu Instytutu Polskiej Narodowej Myśli Politycznej [w:] A. Pawłowski, (red.) Fundamentalizm współczesny, Zielona Góra, 1994.
83. Nowak J. R., (wyb.), Myśli o Polsce i Polakach, Katowice 1994.
84. Nowak J. R., Za co Żydzi powinni przeprosić Polaków. Dzieje grzechu (15), „Nasza Polska" 4 VII 1996.
85. O'Brien M., Esej o płynnej tożsamości, [w:] A. Jawłowska, (red.), Wokół problemów tożsamości, Warszawa 2001.
86. Pająk H., Strach być Polakiem, Lublin 1997.
87. Paszkiewicz K. A., (red.), Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej, Wrocław 2000.
88. Pawłowski A., (red.), Fundamentalizm współczesny, Zielona Góra 1994.
89. Piwowarski W., Socjologia religii, Lublin 1996.
90. Piotrowski A., Tożsamość zbiorowa jako temat dyskursu polityki. Analiza przypadku, [w:] M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, (red.), Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Kraków 1997.
91. Popławski J. L., Z całej Polski, „Przegląd Wszechpolski" 1897.
92. Popper K. R., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, Warszawa 1993.
93. Rutkowska M., Krople modlitwy i dobra, Warszawa 1999.
94. Sitek W., Wprowadzenie [w:] P. Żuk, Społeczeństwo w działaniu. Ekolodzy, feministki, skłotersi. Socjologiczna analiza nowych ruchów społecznych w Polsce, Warszawa 2001.
95. Skowronek A., Fundamentalizm wyzwaniem dla tolerancji, [w:] J. Kłoczowski, S. Łukasiewicz, (red.), Tożsamość, odmienność, tolerancja a kultura pokoju, Lublin 1996.
96. Smolik B., Narodowcy u zarania polskiej transformacji ustrojowej, [w:] Z badań nad przemianami politycznymi w Polsce po 1989, Wrocław 1998.
97. Sosnowska A., Tu, tam - pomieszanie, „Studia Socjologiczne" 1997, nr 4 . 98. Staniszkis J., Postkomunistyczne państwo: w poszukiwaniu tożsamości, Warszawa 2000.
99. Strutyński M., Miejsce tradycjonalizmu katolickiego w ideologii Narodowego Odrodzenia Polski, [w:] B. Grott, (red.), Religia i polityka, Kraków 2000.
100. Sułek A., Ilu jest Żydów w Polsce? Eksperymentalne studium wpływu skali na odpowiedzi ankietowe, [w:] A. Sułek, (red.), Spojrzenie na metodę. Studia z metodologii badań socjologicznych, Warszawa 1999.
101. Sułek A., Szczepański M. S., (wyb.), Śląsk - Polska - Europa. Zmieniające się społeczeństwo w perspektywie lokalnej i globalnej, Katowice 1998.
102. Szacki J., Naród, [w:] Encyklopedia Socjologii, Warszawa 1999.
103. Sztompka P., (red.), Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, Warszawa - Kraków 1999.
104. Sztompka P., Trauma wielkiej zmiany. Społeczne koszty transformacji, Warszawa 2000.
105. Śpiewak P, Nienawistnicy i moraliści, „Res Publica Nowa" 6 VI 2001.
106. Śpiewak P., Spór o Polskę. Wybór tekstów prasowych 1989 - 1999, Warszawa 2000.
107. Świercz P., Miejsce katolicyzmu w systemie aksjologicznym Narodowej Demokracji do roku 1914, [w:] B. Grott, (red.), Religia i polityka, Kraków 2000.
108. Tarkowska, Mit, [w:] Encyklopedia Socjologii, t. II, Warszawa 1999.
109. Tarkowska E., (red.), O czasie, politykach i czasie polityków, Warszawa 1996.
110. Tejkowski B., Walka o Polskę. Władza i własność w ręce Polaków, Warszawa 1994.
111. Toffler A., Trzecia fala, Warszawa 1986.
112. Tokarz G., Kształtowanie się ruchu narodowego w Polsce od 1989 r., [w:] Z badań nad przemianami politycznymi w Polsce po 1989, Wrocław 1998.
113. Turowski J., Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 1993.
114. Węgierski E., O ziemię polską, „Aktualności Narodowe", 1996 nr 4-5. 115. Wiatr J., Socjologia polityki, Warszawa 1999.
116. Wierzbicki P., Traktat o gnidach i cd., Warszawa 2000.
117. Wnuk-Lipiński E., Fundamentalizm a pragmatyzm: Dwa typy reacji na radykalną zmianę społeczną, „Kultura i Społeczeństwo", 1994 nr1.
118. Wnuk-Lipiński E., Ziółkowski M., (red.), Pierwsza dekada niepodległości, Warszawa 2001.
119. Wojciechowski M. A., I stanie się jutro, „Szczerbiec" 2002, nr 1- 2.
120. Ziółkowski M., Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, Poznań 2001.
121. Żochowski M. S., O nową myśl polityczną i ideę dziejową narodu, [w:] „Szczerbiec" 1991 nr 1.
122. Żuk P., Społeczeństwo w działaniu. Ekolodzy, feministki, skłotersi. Socjologiczna analiza nowych ruchów społecznych w Polsce, Warszawa 2001.


Liberalny diabeł u Okopów Świętej Trójcy. Socjologiczna analiza fenomenu narodowego katolicyzmu w Polsce lat 90-tych.
[Strona główna] [Wstęp] [Rozdział 1.] [Rozdział 2.] [Rozdział 3.] [Zakończenie] [Literatura]
Copyright © Marcin Wiatrów. All Rights Reserved
Przedruk w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku materiałów zawartych na tej stronie bez zgody autora jest zabroniony.
Data ostatniej aktualizacji: 18.05.2002