miejscowość, data


imię nazwisko

adres

Pan Witold Kołodziejski

Przewodniczący

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Al. Sobieskiego 101

00-763 Warszawa

Szanowny Panie Przewodniczący,


W dniu 17 lipca 2007 w trybie art. 227 kodeksu postępowania administracyjnego wystosowałem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji skargę dotyczącą łamania przez nadawcę społecznego Radio Maryja warunków koncesji, o których mowa w przepisie art. 4 pkt.1a ppkt. c ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U nr 253 poz. 2531 z 2004 r.) poprzez nadawanie reklam.

Dowód: załączam kopię pisma wraz z dowodem nadania listem poleconym

Pomimo upływu ponad ... miesięcy od daty przesłania skargi, nie otrzymałem od Państwa jakiejkolwiek odpowiedzi, nie poinformowano mnie także czy w niniejszej sprawie wszczęto jakiekolwiek postępowanie.

Podkreślam, iż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stanowiąca organ państwowy właściwy w sprawach radiofonii i telewizji naruszyła tym samym obowiązujące przepisy prawa nie tylko w zakresie terminów załatwiania spraw (art. 237 kpa) ale także sposobu załatwiania skarg (art. 238 kpa). Tym samym swoim działaniem, a raczej zaniechaniem działania wykazała niedbałość i nienależyte wykonywanie zadań, określonych w treści art.6 ust. 2 pkt. 3a i 4 ustawy o radiofonii i telewizji.

Zaistniała sytuacja zmusza mnie do skierowania skargi na działanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do organów, wobec których Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wykonuje obowiązek sprawozdawczy na podstawie przepisu art. 12 powołanej ustawy.

Jednocześnie w związku ze skargą z dnia 17 lipca 2007 r. wnoszę o:

1. wydanie decyzji nakazującej zaniechanie przez nadawcę społecznego Radio Maryja działań polegających na łamaniu warunków koncesji poprzez nadawanie reklam oraz sponsorowanych audycji i przekazów na podstawie przepisu art. 10 ust. 4 ustawy o radiofonii i telewizji,

2. Nałożenia kary pieniężnej w decyzji wydanej na podstawie art. 10 ust. 4 w trybie art. 53 ust.1 i 2 ustawy jw.

ewentualnie

3. na podstawie art. 38 ust.1 pkt. 2 z uwagi na rażące naruszenie warunków określonych w ustawie i koncesji - cofnięcie koncesji.

Proszę o rozpatrzenie niniejszego wniosku w trybie wynikającym z obowiązujących przepisów postępowania administracyjnego, w przeciwnym wypadku zastrzegam, iż zostanie skierowana skarga na bezczynność organu.

Przykłady reklam nadawanych przez nadawcę społecznego Radio Maryja są dostępne (wraz ze wskazaniem dokładnej daty emisji i godziny) na stronie WWW, na którą powołuję się w piśmie z dnia ... Dodatkowo załączam artykuły prasowe podnoszące problem nadawania reklam przez nadawcę społecznego.


imię nazwisko

podpis


Do wiadomości :

1. Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ,

Al.Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

2. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu – Kancelaria Sejmu

ul. Wiejska 4/6, 00-902 Warszawa

3. Pan Bogdan Borusewicz Marszałek Senatu – Kancelaria Senatu

ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

4. Kancelaria Prezydenta – Biuro Listów i Opinii Obywatelskich

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

Załączniki:

- pismo z dnia ... wraz dowodem nadania

- 3 artykuły prasowe

2