Dodaj nas do Ulubionych

Aktualności
Toruń, 20.07.2010 r.


Działalność albo etat


Zakończyła się kontrola dotycząca prowadzenia działalności gospodarczej przez pracowników Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych. Pracownicy samorządowi, którzy prowadzą działalność zbieżną z obowiązkami wobec gminy będą musieli wybrać: albo etat w samorządzie, albo praca na własny rachunek.

Kontrola została przeprowadzona na polecenie prezydenta Torunia Michała Zaleskiego. Zebrano informacje na temat wszelkich dodatkowych form zatrudnienia pracowników samorządowych, w tym także prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Zamiarem działań kontrolnych było ujawnienie i wyeliminowanie przypadków, w których charakter dodatkowej działalności pokrywa się lub jest zbliżony do zakresu obowiązków wykonywanych w ramach pracy etatowej w Urzędzie Miasta lub w jednostce podległej urzędowi. Zgodnie z obowiązującym prawem sytuacja taka rodzi bowiem podejrzenie stronniczości lub interesowności pracownika samorządowego, co nie powinno mieć miejsca.

Po przeanalizowaniu zebranych informacji Prezydent Michał Zaleski wezwał 29 urzędników prowadzących działalność gospodarczą oraz 6 wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej (o charakterze zbliżonym do obowiązków urzędowych) do zlikwidowania działalności lub zaprzestania wykonywania dodatkowych czynności w terminie do 31 stycznia 2003 roku.

Wezwanie takie otrzymał również dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, dla którego pracodawcą jest Prezydent Torunia.

Jeżeli wezwani do zaprzestania działalności gospodarczej lub wykonywania innych form zatrudnienia pracownicy nie wykonają polecenia, Prezydent rozwiąże z nimi umowy o pracę.

Prezydent polecił także szefom jednostek podległych miastu by wezwali swoich pracowników do zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej lub innych czynności na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej i w razie odmowy zastosowali opisaną wyżej sankcję.

W wyniku kontroli uzyskano następujące dane:

Urząd Miasta Torunia:

- Na 548 pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Torunia (ze Strażą Miejską, bez najwyższego kierownictwa) działalność gospodarczą i prace dodatkowe wykonują 54 osoby, co stanowi 9,85% ogółu zatrudnionych.

- Z liczby 54 urzędników, 29 prowadzi działalność gospodarczą, a 25 dodatkowe prace (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, biegli sądowi, zasiadanie w radach nadzorczych spółek gminnych).

- Działalność gospodarcza prowadzona jest w zakresie: usług projektowych i nadzoru budowlanego; działalności handlowej; prac geodezyjnych; pośrednictwa ubezpieczeniowego; usług informatycznych; projektowania sieci i instalacji sanitarnych oraz doradztwa i szkolenia w zakresie wdrażania systemów jakości.

- W skontrolowanych gminnych jednostkach organizacyjnych (MZD, MZK, MPU, ZGM, OSiR, Izba Wytrzeźwień, Ogród Zoobotaniczny) w pięciu - MZD, MPU, ZGM, OSiR, Izba Wytrzeźwień - pracownicy prowadzą działalność gospodarczą: projektowanie i nadzorowanie robót drogowych; projektowanie, nadzór i wycena w budownictwie; biuro rachunkowości; zarządzanie nieruchomościami; przygotowanie procesów inwestycyjnych; bhp; usługi projektowe i architektoniczne; usługi przewozowe; trener piłki nożnej.

Zestawienie pracowników Urzędu Miasta Torunia i jednostek podległych gminie, którzy zostali wezwani do zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej:

-----------------------------------------

Urząd Miasta Torunia (29 osób)

-----------------------------------------

Wydział Geodezji i Kartografii:

Anna Mieczkowska, Wiesław Dziopa, Michał Mindak, Janusz Pietraszewski, Andrzej Śliwowski, Tomasz Zaranek, Dariusz Chwiałkowski, Katarzyna Kuczkowska

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:

Krzysztof Rządkowski

Wydział Oświaty:

Jerzy Piątkowski, Aleksandra Jaczun, Krzysztof Lipkowski, Zbigniew Wysocki, Marek Wyżlic

Straż Miejska:

Wiesław Lewandowski, Sławomir Kotarski

Zespół ds. Realizacji Inwestycji:

Jerzy Jacek Rybiński, Andrzej Olszewski, Agnieszka Gołębiowska, Beata Woźniak

Wydział Gospodarki Komunalnej:

Zbigniew Dorau

Wydział Mienia Komunalnego:

Zbigniew Refliński

Wydział Architektury i Budownictwa:

Edmund Deczyński, Regina Piotrowska, Izabela Boczar-Jagusz, Róża Guśpiel, Piotr Cyrek, Beata Gutkowska, Ewa Wojciechowska

Pozostałych 6 urzędników, którzy będą musieli wybrać pomiędzy etatem w magistracie a inną pracą, wykonuje dodatkowe czynności na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.

----------------------------------

Jednostki podległe gminie

----------------------------------

Miejski Zarząd Dróg:

Stanisław Stasieczek, Włodzimierz
[30.12.2002]Podaj kryteria wyszukiwania:
data (dd-mm-rrrr): w tytule: w treści:
 -