Rzecznik Praw Obywatelskich

Logo Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Marzec

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący stwierdzenia niezgodności z Konstytucją RP art. 103 ustawy Kodeks pracy. Wniosek dotyczył braku wytycznych dla szczegółowego uregulowania w akcie wykonawczym sposobów ułatwiania przez pracodawcę podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, co powodowało, że upoważnienie zawarte w przepisie miało charakter blankietowy. Trybunał w wyroku podzielił zdanie Rzecznika w tej sprawie – 31 marca 2009 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich spotkał się Krzysztofem Kwiatkowskim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – 31 marca 2009 r.Sąd Najwyższy rozpatrując kasację, wniesioną przez Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie ukarania notariusza za niepobranie wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej, powziął poważne wątpliwości co do wykładni prawa w niniejszej sprawie i postanowił, na podstawie art. 59 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym, przedstawić powstałe zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów tego Sądu - 30 marca 2009 r.Rzecznik Praw Obywatelskich spotkał się z p. Andrzejem Kremerem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – 30 marca 2009 r.Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w sprawie uchylenia tymczasowego aresztowania przez Sąd Okręgowy w Lublinie wobec podejrzanego o przestępstwo znęcania się nad rodziną, który po uchyleniu tego środka zapobiegawczego dokonał zabójstwa żony – 30 marca 2009 r.

W „Rzeczpospolitej” ukazał się wywiad z Rzecznikiem Praw Obywatelskich: „Banki powinny łagodzić skutki opcji” – 30 marca 2009 r.

Przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich z Wydziału Komunikacji Społecznej wziął udział w walnym zebraniu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku – 28 marca 2009 r.Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie prac nad projektem ustawy dotyczącej powszechnego spisu ludności i mieszkań, który ma zostać przeprowadzony w roku 2011 – 27 marca 2009 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie działalności banków w zakresie weryfikowania i renegocjowania umów zawieranych z klientami – 27 marca 2009 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie usprawnienia procesu wdrażania funduszy europejskich – 27 marca 2009 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Zdrowia w sprawie zmian przepisów prawnych w zakresie rejestracji i dokonywania pochówku dzieci martwo urodzonych – 27 marca 2009 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie problemów związanych z edukacją przedszkolną – 27 marca 2009 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje u Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ws. Fundacji im. Św. Brata Alberta – 27 marca 2009 r.

W „Fakcie” ukazał się artykuł Rzecznika Praw Obywatelskich: „Czasem starczy kilka groszy, żeby pomóc” – 27 marca 2009 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o przekazanie informacji dotyczących stanu śledztwa w sprawie zabójstwa na terenie Pakistanu polskiego obywatela - 26 marca 2009 r.

Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich z Zespołu Terenowego w Katowicach przyjmowali interesantów w Częstochowie – 26 marca 2009 r.W imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawiciele Wydziału Komunikacji Społecznej BRPO wzięli udział w finale pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu „Strona Internetowa Bez Barier” nad którym Patronat honorowy objął RPO – 26 marca 2009 r.Rzecznik Praw Obywatelskich spotkał się z Jarosławem Błoniarzem, Wiceprzewodniczącym Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej – 25 marca 2009 r.Rzecznik Praw Obywatelskich spotkał się z Krzysztofem Andrackim, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej – 25 marca 2009 r.Rzecznik Praw Obywatelskich wziął udział w seminarium naukowym: „XX lat transformacji ustrojowej w Polsce”, którego organizatorem była Akademia Leona Koźmińskiego – 25 marca 2009 r.Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie budowy obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rospudy i podejmowane przez niego w tej sprawie działania – 25 marca 2009 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich spotkał się z grupą młodzieży z Gimnazjum im. Tony`ego Halika w Radzikach Dużych, która wzięła udział w programie edukacyjnym „Poznaj swoje prawa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich” – 25 marca 2009 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku w treści art. 185a i art. 185b Kodeksu postępowania karnego wystarczającej gwarancji ochrony dzieci przed powtórną wiktymizacją, której ofiarą stają się zeznając w charakterze świadków – 25 marca 2009 r.

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk uczestniczył w konferencji: „Poradnictwo obywatelskich – szansą na wzrost świadomości społeczeństwa”, która miała miejsce w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie – 25 marca 2009 r.Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie pogarszającej się sytuacji osób i podmiotów, które korzystając z usług bankowych i finansowych narażone są na niekorzystne dla nich decyzje - 24 marca 2009 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich był gościem redaktora Mariusza Pietrasika w programie „Minęła 20ta”, emitowanym w TVP Info – 24 marca 2009 r.

Materiał wideo w alternatywych formatach:
Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpoznał skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 26 listopada 2008 r., stwierdzające niedopuszczalność wniosku RPO z dnia 24 października 2008 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej zamieszczenia w treści Raportu o WSI informacji, które mogą stanowić dane wrażliwe w rozumieniu art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych, rozstrzygniętej decyzją Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 18 lipca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił stanowisko Rzecznika i uchylił zaskarżone postanowienie GIODO - 24 marca 2009 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich spotkał się z Adamem Rapackim, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – 24 marca 2009 r.W „Rzeczpospolitej” ukazał się wywiad z Rzecznikiem Praw Obywatelskich: „Pracują, jakby sabotowali orzekanie” – 24 marca 2009 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich był gościem redaktora Igora Janke w audycji: „Poranek Radia TOK FM” – 24 marca 2009 r.

Get Flash to see this player.
Pobierz plik


Rzecznik Praw Obywatelskich wziął udział w posiedzeniu Zespołu eksperckiego ds. Konstytucji – 23 marca 2009 r.W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się posiedzenie Zespołu eksperckiego ds. Edukacji, któremu przewodniczy prof. dr hab. Stefan Jackowski – 23 marca 2009 r.Rzecznik Praw Obywatelskich wziął udział w uroczystościach 90-lecia Izby Adwokackiej w Warszawie – 22 marca 2009 r.Rzecznik Praw Obywatelskich był gościem redaktora Wojciecha Reszczyńskiego w audycji „W dobrym towarzystwie”, emitowanej w TV Puls – 21 marca 2009 r.

Materiał wideo w alternatywych formatach:
Rzecznik Praw Obywatelskich spotkał się z Jarosławem Gowinem, Posłem na Sejm RP – 20 marca 2009 r.Komunikat Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową – 20 marca 2009 r.

Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich z Zespołu Terenowego w Gdańsku przyjmowali interesantów w Elblągu – 20 marca 2009 r.Rzecznik Praw Obywatelskich spotkał się z Andrzejem Derą, Posłem na Sejm RP – 20 marca 2009 r.Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Zdrowia w sprawie niepokojącego wzrostu zachorowań małych dzieci na biegunki – 20 marca 2009 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Finansów w sprawie przedmiotowego zakresu zwolnień w podatku od czynności cywilnoprawnych - 20 marca 2009 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie przypadków sporządzania przez katechetów list uczniów, którzy zapisali się na lekcje religii, a na te lekcje nie uczęszczają – 20 marca 2009 r.

W imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich, Główny Koordynator Programu ds. Pomocy Ofiarom Przestępstw RPO wzięła udział w międzynarodowej konferencji: „Rola organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zapewnieniu skutecznej ochrony ofiarom przemocy - stan aktualny i kierunki działań", której organizatorem był Minister Sprawiedliwości - 20 marca 2009 r.Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie problemów obywateli z elektronicznym dostępem do sądów - 19 marca 2009 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie problemów użytkowników rodzinnych ogródków działkowych wynikających z działalności Polskiego Związku Działkowców – 19 marca 2009 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych, które poświęcone było bieżącym problemom, jakie napotykają te społeczności – 19 marca 2009 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Polskiego Związku Piłki Ręcznej w sprawie obowiązujących w piłce ręcznej standardów dotyczących postanowień kontraktów sportowych oraz praktyki klubów piłki ręcznej, które mają związek z ochroną zawodniczek zachodzących w ciążę – 18 marca 2009 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich spotkał się z p. Pamelą Quanrud, Zastępcą Szefa Misji w Ambasadzie USA w Warszawie – 18 marca 2009 r.W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich nastąpiło otwarcie wystawy: „Malarstwo radością Seniorów”. Organizatorem przedsięwzięcia, nad którym Patronat Honorowy objął Rzecznik Praw Obywatelskich są: Fundacja na Rzecz Kobiet „Ja Kobieta” oraz Najmniejsze Muzeum Świata. Wystawa została przygotowana w ramach inicjatywy: „Forum 50+ Seniorzy XXI wieku!” – 18 marca 2009 r.Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dopuszczalności skierowania stron do mediacji w drodze postanowienia sądu w postępowaniu uproszczonym – 18 marca 2009 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Rady Ministrów w sprawie niektórych uregulowań ustawy Prawo wodne w zakresie uprawnień członków spółek wodnych oraz związków wałowych – 18 marca 2009 r.

W imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich, Główny Koordynator Programu ds. Pomocy Ofiarom Przestępstw RPO wzięła udział w międzynarodowej konferencji: „Ludzie nie na sprzedaż – międzynarodowa współpraca Policji w Zakresie Zwalczania Handlu Ludźmi”, której organizatorem była Komenda Stołeczna Policji: 17 - 19 marca 2009 r.Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich z Zespołu Prawa Karnego Wykonawczego przeprowadzili wizytację zapobiegawczą Krajowego Mechanizmu Prewencji w Izbie Wytrzeźwień oraz w Zakładzie Karnym w Płocku: 17-19 marca 2009 r.Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich z Zespołu Administracji Publicznej, Zdrowia i Ochrony Praw Cudzoziemców zapoznali się ze stanem realizacji praw dzieci narodowości romskiej do nauki w szkołach na terenie miast Suwałki i Ełk: 17-18 marca 2009 r.Prof. UW dr hab. Marek Zubik, Zastępca Rzecznik Praw Obywatelskich wziął udział w spotkaniu: „Prawa Człowieka w Polsce”, które miało miejsce na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Organizatorami spotkania bylo działające na UwB Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego oraz Pracownia – Studencka Poradnia Prawna - 17 marca 2009 r.Rzecznik Praw Obywatelskich spotkał się z p. Markiem Michalakiem, Rzecznikiem Praw Dziecka. Podczas spotkania omówiono działania w zakresie problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży oraz wystosowany został Apel Rzeczników do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ochrony dzieci przed skutkami kryzysu finansowego – 16 marca 2009 r.

W tygodniku „Wprost” ukazała się opinia Rzecznika Praw Obywatelskich na temat systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce – 16 marca 2009 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich spotkał się z przedstawicielami Krajowej Izby Doradców Podatkowych – 16 marca 2009 r.Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Marszałka Sejmu w sprawie sytuacji kobiet przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, które prowadziły w latach 1999 - 2000 i w następnych równolegle działalność gospodarczą, a obecnie mają znaczne zaległości wobec ZUS z tytułu nieopłaconych składek emerytalnych i rentowych – 16 marca 2009 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości w sprawie podjęcia działań legislacyjnych, mających na celu znowelizowanie zasad kontroli sądowej zatrzymania w przypadku śmierci zatrzymanego podczas tej czynności - 16 marca 2009 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zorganizował spotkanie z organizacjami zajmującymi się ochroną praw osób biseksualnych, homoseksualnych i transseksualnych. W spotkaniu uczestniczyła minister Elżbieta Radziszewska, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania. Środowisko osób LGBT było reprezentowane przez. Martę Abramowicz, Monikę Zimę i Grega Czarneckiego z Kampanii Przeciwko Homofobii, Tomasza Bączkowskiego z Fundacji Równości, Krzysztofa Zabłockiego ze Stowarzyszenia Lambda Warszawa oraz Stanisławę Fedorowicz-Podobińską i Annę Grodzką z Fundacji Tans-Fuzja – 13 marca 2009 r.Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do: Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wątpliwości dotyczących działań poszczególnych resortów w sprawach przemocy ze strony osób pełniących funkcje opiekuńcze, której ofiarami są dzieci – 13 marca 2009 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie planu realizacji dotychczasowych zamierzeń resortu w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci i rodzin w związku ze zmienioną sytuacją finansową – 13 marca 2009 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego w sprawie możliwości realizacji przez rząd polski wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niezgodność z Konstytucją RP przepisu zezwalającego na długotrwałe przeludnienie aresztów śledczych i zakładów karnych oraz problemu wykonywania kar wobec osób, które z różnych przyczyn nie odbywają prawomocnie orzeczonej kary pozbawienia wolności – 13 marca 2009 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich spotkał się z przedstawicielami Transparency International Polska – 12 marca 2009 r.Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stypendiów szkolnych przyznawanych uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej – 12 marca 2009 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zapewnienia osobom niewidomym i niedowidzącym możliwości oddania głosu w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego - 12 marca 2009 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich spotkał się z Ambasadorem Jakubem Wołąsiewiczem, Pełnomocnikiem Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz dr Ireneuszem Kamińskim. Spotkanie dotyczyło postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w sprawie zbrodni katyńskiej – 12 marca 2009 r.Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie projektowanych zmian w ustawie - Kodeks karny wykonawczy – 12 marca 2009 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie planu realizacji dotychczasowych zamierzeń resortu wobec dzieci i rodzin w związku ze zmienioną sytuacją finansową – 11 marca 2009 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w sprawie stosowania tymczasowego aresztowania, w tym zwłaszcza jego długotrwałości – 11 marzec 2009 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Finansów w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodu - w postaci nieodpłatnego świadczenia - osiąganego przez lekarzy i pielęgniarki uczestniczących w bezpłatnych formach kształcenia w dziedzinie opieki paliatywnej, organizowanych przez Warszawskie Hospicjum dla Dzieci – 11 marca 2009 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego i ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie tryb postępowania sądowego w sprawach wyborczych – 11 marca 2009 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w przedmiocie wyłączenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego od udziału w postępowaniu w sprawie zawisłej przed Trybunałem o sygn. K 1/09 - wniosku RPO dotyczącego korporacji zawodowych – 11 marca 2009 r.

Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich z Zespołu Prawa Karnego Wykonawczego przeprowadzili wizytację zapobiegawczą Krajowego Mechanizmu Prewencji w Izbie Wytrzeźwień w Bydgoszczy oraz w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie: 9-11 marca 2009 r.Komunikat Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z obchodami Święta Narodowego Tybetu – 10 marca 2009 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie opcji walutowych wystawianych na rzecz banków przez polskich przedsiębiorców – 10 marca 2009 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych i niezależnych ruchów obywatelskich podejmujących walkę z układami i bezkarnością władz administracyjnych oraz wymiaru sprawiedliwości. Spotkanie odbyło się pod hasłem: "Mamy prawo czy bezprawie?" – 10 marca 2009 r.

Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich z Zespołu Praw Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Publicznych przeprowadzili wizytację zapobiegawczą Krajowego Mechanizmu Prewencji w Wojskowym Areszcie Dyscyplinarnym w Bydgoszczy: 9 marca 2009 r.Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich z Zespołu Terenowego w Katowicach przeprowadzili wizytację Domu Pomocy Społecznej "Seniora Naftowca" w Krakowie – 9 marca 2009 r.Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Rzecznika Praw Dziecka w sprawie działań na rzecz wyeliminowania problemów rzutujących na stan ochrony praw dzieci – 6 marca 2009 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz do Ministra Środowiska w sprawie decyzji dotyczących realizowanego przez Fundację Lux Veritatis przedsięwzięcia w zakresie odwiertów badawczo-odkrywczych w Toruniu – 6 marca 2009 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich w związku z rozpoczęciem prac Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości działań organów administracji rządowej w sprawie postępowań karnych związanych z uprowadzeniem i zabójstwem Krzysztofa Olewnika wystąpił do p. Posła Marka Biernackiego Przewodniczącego Komisji Śledczej Sejmu RP – 6 marca 2009 r.

Dyrektor Zespołu Prawa Karnego Wykonawczego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wziął udział w Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, które odbyło się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu – 6 marca 2009 r.Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Infrastruktury w sprawie uszkodzonego na jednym z pasów warszawskiego lotniska Okęcie radiowego systemu nawigacyjnego, wspomagającego lądowanie samolotu przy złych warunkach atmosferycznych – 5 marca 2009 r.

W Przedszkolu nr 241 w Warszawie odbyła się inauguracja ogólnopolskiego programu edukacji antytytoniowej: Czyste powietrze wokół nas. Honorowy patronat nad realizacją programu wdrażanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej objął Rzecznik Praw Obywatelskich. Program edukacyjny został opracowany przez zespół ekspertów: psychologów, pedagogów, lekarzy pod kierunkiem prof. Janusza Szymborskiego, Pełnomocnika RPO ds. rodziny – 5 marca 2009 r.Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Stowarzyszenia "Nigdy Więcej" w sprawie działań mających na celu wyeliminowanie wszelkich przejawów rasizmu, nietolerancji, i dyskryminacji, również w związku z odbywającymi się imprezami sportowymi – 5 marca 2009 r.

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie Zespołu Eksperckiego RPO ds. opracowania strategii polityki rodzinnej pod przewodnictwem prof. Janusza Szymborskiego - 5 marca 2009 r.Komunikat prasowy Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący kolejnego obniżenia budżetu instytucji RPO – 4 marca 2009 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prokuratora Okręgowego w Warszawie oraz do Prezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w sprawie wyjaśnienia okoliczności nagłej śmierci Kamili Skolimowskiej – 4 marca 2009 r.

W imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich Dyrektor Zespołu Administracji Publicznej, Zdrowia i Ochrony Praw Cudzoziemców wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, poświęconej problemom ochrony języków mniejszościowych i regiolnych w Polsce - 4 marca 2009 r.Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich z Zespołu Prawa Karnego Wykonawczego oraz z Zespołu Terenowego w Gdańsku przeprowadzili wizytację zapobiegawczą Krajowego Mechanizmu Prewencji w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzcińcu oraz w Zakładzie Karnym w Wierzchowie: 3-6 marca 2009 r.W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się konferencja prasowa rozpoczynająca akcję "Dostosowujemy lokale wyborcze" – 3 marca 2009 r.

Główny Koordynator Programu ds. Pomocy Ofiarom Przestępstw RPO wziął udział w Konferencji „Sytuacja ofiar przestępstw w polskim prawodawstwie”, której organizatorem było Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw im. Ireny Rajkowskiej - 2 marca 2009 r.Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z prośbą o rozważenie zainicjowania wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec Sędziego Sądu Rejonowego w Kościanie. Sędzia ten uchylił areszt tymczasowy wobec skazanego nieprawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa zgwałcenia. Po uchyleniu aresztu przestępca dokonał dwóch zabójstw. Rzecznik Praw Obywatelskich, po podjęciu z urzędu sprawy opisanej w artykule "Policja nie puka dwa razy" opublikowanym w dzienniku "Gazeta Wyborcza", zwrócił się do Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z prośbą o rozważenie dokonania przez Wydział Wizytacyjny Sądu kontroli przedmiotowej sprawy oraz do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu – 2 marca 2009 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie z prośbą o rozważenie czy istnieją przesłanki do zainicjowania wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Sądu Okręgowego w Lublinie. Sędzia ten wydał postanowienie o uchyleniu tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego Marka W. wobec którego areszt zastosował Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim. Przeciwko Markowi W. prowadzono postępowanie przygotowawcze o przestępstwo znęcania się nad rodziną. Po uchyleniu aresztu podejrzany zamordował swoją żonę – 2 marca 2009 r.

© BRPO 2010